Akte van overdracht intellectuele eigendomsrechten

De persoon die een bestand en/of quote via de Smoofl website indient hierna te noemen ‘de Vervreemder’.
Pawesome bvba, 109 Boulevard Leopold 1080 Brussel hierna te noemen ‘de Verkrijger’.
overwegende, dat Vervreemder eigenaar is van de , hierna aangeduid met “het Werk” en houder is van auteursrechten daarop,

Het Werk tussen partijen bekend is als inzending voor de “Share your coolest Smoofl moment” actie.
Verkrijger de auteursrechten betreffende het Werk wenst te verkrijgen,
Partijen deze verkrijging en aanvullende afspraken schriftelijk wensen vast te leggen komen als volgt overeen:

Artikel 1 Overdracht van rechten

1.Vervreemder draagt hierbij zijn intellectuele eigendomsrechten in hun meest volledige omvang betreffende over aan Verkrijger, welke overdracht Verkrijger aanvaardt.

2. Deze overdracht omvat alle tot het intellectuele eigendomsrecht behorende bevoegdheden voor alle landen ter wereld, voor alle exploitatievormen en voor alle distributiemedia. Deze bevoegdheden betreffen, voor zover mogelijk, tevens die exploitatievormen en media die in de toekomst mogelijk zijn of worden.

3. Tevens omvat deze overdracht alle aanspraken op vergoedingen, licenties of royalties van welke aard dan ook die op grond van relevante wetgeving geclaimd kan worden, doch uitsluitend voor situaties ontstaan vanaf de datum van overdracht.

4. Verkrijger is vrij om alle rechten die zij krachtens deze overeenkomst verkrijgt, over te dragen aan een derde zonder nader overleg of instemming van Vervreemder.

5. Voor zover een of meer rechten zoals hierboven bedoeld niet overdraagbaar zijn of niet rechtsgeldig overgedragen zijn krachtens bovenstaande, verleent Vervreemder hierbij Verkrijger een eeuwigdurende, onbeperkte, overdraagbare en exclusieve licentie tot exploitatie van het Werk. Voorts zullen partijen dan alles in het werk stellen om alsnog een rechtsgeldige overdracht van deze rechten te realiseren.

Artikel 2 Persoonlijkheidsrechten

1.Vervreemder draagt hierbij al zijn persoonlijkheidsrechten (ook wel morele rechten) betreffende het Werk over aan Verkrijger, voor zover deze rechten overdraagbaar zijn.

2. Voor zover overdracht niet mogelijk is, doet Vervreemder ten behoeve van Verkrijger afstand, voor zover rechtens toegestaan, van deze persoonlijkheidsrechten.

3. Voor zover overdracht dan wel afstand van deze rechten niet mogelijk is, machtigt Vervreemder hierbij Verkrijger exclusief om in zijn naam op te treden tegen elke schending van deze rechten. Verkrijger kan hierbij naar eigen inzicht handelen. Maker zal niet zelfstandig optreden tegen een schending van deze rechten.

4. Verkrijger is niet verplicht bij exploitatie van het Werk enige naamsvermelding van Vervreemder te voeren.

Artikel 3 Vergoeding voor overdracht

1. Als volledige vergoeding voor de in artikel 1 en 2 overgedragen rechten, licenties en aanspraken zal Verkrijger aan Vervreemder een eenmalige vergoeding van een Smoofl ijsje.

2. Na betaling van het bedrag heeft Vervreemder geen recht meer op enige vergoeding in verband met exploitatie of gebruik van het Werk op welke wijze dan ook.

Artikel 4 Nadere medewerking

1. Indien voor de overdracht van rechten zoals bedoeld in deze overeenkomst (of het uitoefenen daarvan na overdracht) op enig moment nog nadere handelingen nodig zijn of blijken, verbindt Vervreemder zich bij deze om aan dergelijke handelingen mee te werken op eerste verzoek van Verkrijger.

2. Onder dergelijke handelingen worden onder meer (maar niet uitsluitend) gerekend het ondertekenen van formulieren of nadere aktes, de registratie daarvan bij overheidsinstanties of van het indienen van enigdocument bij overheidsinstanties.

3. Kosten die aan dergelijke handelingen verbonden mochten zijn, komen voor rekening van Verkrijger.

4. Zo snel mogelijk na dagtekening van deze overeenkomst zal Vervreemder een volledige kopie van alle bronbestanden van het Werk leveren aan Verkrijger in het voor aanpassing daarvan gebruikelijke digitaal formaat.

5. Vervreemder zal deze bestanden niet voorzien van enig watermerk of enige maatregel (zoals encryptie) die het onbeperkt gebruik en/of aanpassen daarvan door Verkrijger op enigerlei wijze kan hinderen.

Artikel 5 Garanties van Vervreemder

1. Vervreemder verklaart dat hij geen anderen een licentie betreffende het Werk heeft verleend, en dat hij geen auteursrechten betreffende het Werk aan derden heeft overgedragen.

2. Vervreemder garandeert dat er geen claims van derden betreffende inbreuk op auteursrechten, octrooien of andere rechten van deze derden zijn ten aanzien van het Werk. Vervreemder vrijwaart Verkrijger tegen alle mogelijke vorderingen die derden in dit verband tegen Verkrijger kunnen instellen, voor zover de claims te herleiden zijn tot het Werk in de staat van de datum van ondertekening van deze akte.

Artikel 6 Licentie terug aan Vervreemder

1. Door de overdracht krachtens deze akte verliest Vervreemder alle gebruiksrechten ten aanzien van het Werk. Maker mag geen handelingen verrichten met het Werk die inbreuk op de overgedragen rechten opleveren.

Artikel 7 Overige bepalingen

1. Op deze overeenkomst en de daaruit voortspruitende rechtsverhouding verklaren partijen Belgisch recht van toepassing.

2. Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst of de daaruit voortvloeiende rechtsverhouding worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in de Rechtbank van het Brussels Gewest.

3. Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte wordt gegeven.

4. Deze overeenkomst omvat alle afspraken tussen partijen met betrekking tot de intellectuele eigendom rond het Werk en komt in de plaats van alle voorafgaande schriftelijke en/of mondelinge overeenkomsten en afspraken dienaangaande.

5. Deze overeenkomst kan uitsluitend worden gewijzigd of aangevuld door een schriftelijk stuk dat door de partijen is ondertekend.